Zapytania ofertowe

06.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną pełniona przez trzy osoby.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Realizacja usługi doradztwa w zakresie tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej lub tworzenia/aktualizowania istniejących dokumentów strategicznych gmin i powiatów, m.in:

–     Strategii Rozwoju Gminy,

–     Strategii Rozwoju Powiatu,

–     Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

–     Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

–     Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji

poprzez uwzględnianie zapisów dotyczących ekonomii społecznej.

W ramach przedmiotu zamówienia zostaną podpisane umowy z trzema wyłonionymi wykonawcami. Każdy z wykonawców przeprowadzi 50 godzin doradztwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

–     doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej oraz tworzenia i aktualizowania dokumentów strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz.)

–     udokumentowany udział w tworzeniu dokumentów krajowych, powiatowych, gminnych m.in.: Strategia Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowa/Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (udokumentowany udział w tworzeniu min. 1 dokumentu);

–      doświadczenie w redagowaniu dokumentów bądź opracowań uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej/polityki społecznej m.in.: Strategia Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowa/Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji bądź tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej (udokumentowany udział w redagowaniu min. 1 dokumentu);

–     doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej/polityki społecznej m.in.: Strategii Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowej/Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminnego Programu Rewitalizacji (udokumentowane prowadzenie min. 1 procesu konsultacji dokumentów);

 

Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1) cena  -  waga 50%

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej oraz tworzenia i aktualizowania dokumentów strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej – waga 20%

–     od 100 godz. do 149 godz. -  5%

–     od 150 godz. do 199 godz. - 10%

–     od 200 godz. do 249 godz. -  15%

–     250 godz. i więcej – max. 20%

3) udokumentowany udział w tworzeniu dokumentów krajowych, powiatowych, gminnych m.in.: Strategia Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowa/Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych - waga 10%

–     od 1 do 3 - 3%

–     od 4 do 7 - 7%

–     od 8 i więcej  - max. 10%

4) doświadczenie w redagowaniu dokumentów bądź opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej/polityki społecznej m.in.: Strategia Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowa/Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji bądź tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej 1% za każdy dokument, max. 10 %

5) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej/polityki społecznej m.in.: Strategii Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowej/Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminnego Programu Rewitalizacji – waga 10%

–     od 1 do 3 - 3%

–     od 4 do 7 - 7%

–     od 8 i więcej  - max 10%

Za najkorzystniejsze zostaną uznane trzy oferty, które uzyskają trzy najwyższe końcowe oceny. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać ofert najkorzystniejszych z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2)    wykaz zrealizowanych szkoleń, spotkań warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej, tworzenia i aktualizowania dokumentów strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej – załącznik nr 2

3)    oświadczenie o udziale w tworzeniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3

4)    wykaz doświadczenia w redagowaniu dokumentów bądź opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej/polityki społecznej m.in.: Strategia Rozwoju Powiatu/Gminy, Powiatowa/Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Rewitalizacji bądź tworzenia programów rozwoju ekonomii społecznej – załącznik nr 4

5)    oświadczenie dotyczące prowadzenia procesu konsultacji dokumentów uwzględniających zagadnienia z obszaru polityki społecznej – załącznik nr 5.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.