Zapytania ofertowe

12.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - DIAGNOZA STANU EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE (W TYM EWALUACJA DZIAŁAŃ OWES)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacja działań OWES).

1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacja działań OWES).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 100 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

 2.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1)      cena  –  60%

2)      metodologia wykonania zamówienia – 40%

 

W kryterium metodologia wykonania zamówienia można uzyskać 40 punktów. 1 pkt = 1%

Maksymalnie za to kryterium Zamawiający może przyznać 40 pkt.

 

W odniesieniu do kryterium metodologia wykonania zamówienia Zamawiający podczas oceny przyzna punkty w ramach dwóch podkryteriów:

1)      rozszerzenie metodologii badawczej o dodatkowe metody/techniki badawcze (z odpowiednim uzasadnieniem w kontekście celu, obszaru badawczego i zakresu badania) ponad te, które zostały określone w ramach minimum metodologicznego.

Zamawiający przyzna 10 punktów za każdą dodatkową, trafną (umożliwiającą realizację celu, zakresu badania, odpowiedzi na jedno lub kilka pytań badawczych), wykonalną (przy danych zasobach czasu i wykonalną metodologicznie) metodę/technikę badawczą. Zamawiający oceni maksymalnie trzy dodatkowe metody/techniki badawcze = maksymalnie 30 pkt.

2)      Dobór próby badawczej i liczebności respondentów w badaniu jakościowym (wywiad pogłębiony). Zamawiający wymaga zastosowania wywiadów pogłębionychco najmniej w odniesieniu do 10 jednostek samorządu terytorialnego, 5 spółdzielni socjalnych powstałych przed wrześniem 2015 r. lub bez wsparcia OWES oraz 5 spółdzielni socjalnych powołanych przez OWES od września 2015 r.

Za każdy dodatkowy wywiad pogłębiony Zamawiający przyzna 1 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 10 dodatkowych wywiadów pogłębionych z respondentami reprezentującymi grupy wskazane w pkt 5. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia = maksymalnie 10 pkt.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej dwóch badań z obszaru polityki społecznej w ostatnich trzech latach.

Wykonawca wskaże osoby skierowane do realizacji zamówienia tj. zespół badawczy składający się z co najmniej 3 osób, w tym: kierownik oraz dwóch członków zespołu badawczego.

1)      Kierownik zespołu badawczego (funkcji kierownika badania nie można łączyć z innymi funkcjami osób uczestniczących w realizacji) spełnia łącznie następujące warunki:

–     posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,

–     posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym realizującym badanie z obszaru polityki społecznej tj. kierował minimum dwoma badaniami społecznymi w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

–     posiada wiedzę na temat ekonomii społecznej;

2)      minimum dwóch członków zespołu badawczego, którzy posiadają (każdy z członków zespołu):

–     wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,

–     doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej dwóch badań społecznych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

–     wiedzę i doświadczenie przy realizacji badań społecznych w ramach których konieczne było wykorzystanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej bądź rewitalizacji (polityki społecznej).

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego według wzoru, stanowiących załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca, który nie spełni ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

W  celu potwierdzenia,  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu Zamawiający może na etapie oceny ofert żądać dowodów określających czy badania zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego badania były wykonywane).

 3.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2)    wykaz przeprowadzonych badań – załącznik nr 2,

3)    wykaz osób – załącznik nr 3,

4)    Koncepcja metodologiczna badania sporządzona zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

5)    Harmonogram realizacji badania.

 4.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 5.    Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj., spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz z najwyższą sumą zdobytych punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6.    Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 42 000,00 zł brutto.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: przeprowadzenie diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacja działań OWES). Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: przeprowadzenie diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacja działań OWES).

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019 r., do godz. 16:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

 9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

 10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty umowy i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia*