Zapytania ofertowe

18.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego.

 

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego składająca się z dwóch części:

Część A. Usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia, aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną;

Część B. Usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Szczegółowy opis przedmiotu dla części A i dla części B zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części A jest:

1) doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert);

2) udokumentowany udział w tworzeniu/redagowaniu lokalnych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagany udział w tworzeniu/redagowaniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert).

3) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji społecznych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert);

4) znajomość:

–     Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 –2020;

–     Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020;

–     aktów prawnych, wytycznych i regulacji związanych z realizacją projektów i programów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

–     tematyki ekonomii społecznej;

–     podstaw prawnych dotyczących programowania ekonomii społecznej i tworzenia dokumentów strategicznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części B jest:

1) wykształcenie wyższe prawnicze;

2) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

3) realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert;

4) znajomość:

–     ustawy Prawo zamówień publicznych;

–     ustawy o finansach publicznych;

–     ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

–     ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

–     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

–     ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

–     ustawy o spółdzielniach socjalnych;

–     Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

–     Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.04.2004);

–     Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. dotycząca koordynacji procedur przetargów publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi (Dz. U. L 134 z  30.04.2004);

–     Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014);

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i  usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014).

 4. Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

Dla części A:

1) cena  –  waga 60%

2) doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert) – max. 20%. Zamawiający oceni maksymalnie 251 godz. doświadczenia.

–     od 101 godz. do 150 godz. –  5%

–     od 151 godz. do 200 godz. – 10%

–     od 201 godz. do 250 godz. – 15%

–     251 godz.  – 20%

3) udokumentowany udział w tworzeniu/redagowaniu lokalnych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagany udział w tworzeniu/redagowaniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty). Zamawiający przyzna 1% za każdy dokument powyżej 5. Zamawiający oceni doświadczenie w tworzeniu/redagowaniu maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%

4) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji społecznych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający przyzna 1% za każdy proces konsultacji społecznych powyżej 5. Zamawiający oceni doświadczenie w konsultowaniu maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Dla części B:

1) cena  -  max 60%;

2) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych. Zamawiający oceni maksymalnie 12 lat doświadczenia – max 20%;

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat  – 20%

3) doświadczenie w przygotowywaniu publikacji/opracowań z obszaru zamówień społecznie odpowiedzialnych – max 10%. Zamawiający oceni maksymalnie 2 publikacje/opracowania

1 publikacja/opracowanie – 5%

2 publikacje/opracowania – 10%

4) doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za realizację każdego szkolenia/warsztatu/spotkania/usługi doradczej powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych – max. 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Dla części A:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz zrealizowanego doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej – załącznik nr 2a
  3. wykaz doświadczenia w tworzeniu/ redagowaniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3a
  4. wykaz doświadczenia w prowadzeniu konsultacji – załącznik nr 4a

Dla części B:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. oświadczenie dotyczące wykształcenia prawniczego oraz doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych – załącznik nr 2b
  3. wykaz publikacji/opracowań z obszaru zamówień społecznie odpowiedzialnych – załącznik nr 3b
  4. oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – załącznik nr 4b

 6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego.

2)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.  Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.