Zapytania ofertowe

23.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:  przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia, aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną;

Szczegółowy opis przedmiotu dla części zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1) doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. doradztwa w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert);

2) udokumentowany udział w tworzeniu/redagowaniu lokalnych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagany udział w tworzeniu/redagowaniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert).

3) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji społecznych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert);

4) znajomość

–     Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 –2020;

–     Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021 –2023;

–     Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020;

–     aktów prawnych, wytycznych i regulacji związanych z realizacją projektów i programów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

–     tematyki ekonomii społecznej;

–     podstaw prawnych dotyczących programowania ekonomii społecznej i tworzenia dokumentów strategicznych.

 4.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1) cena  –  waga 60%

2) doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert) – max. 20%. Zamawiający oceni maksymalnie 201 godz. doświadczenia.

–     od 51 godz. do 100 godz. –  5%

–     od 101 godz. do 150 godz. – 10%

–     od 151 godz. do 200 godz. – 15%

–     201 godz.  – 20%

3) udokumentowany udział w tworzeniu/redagowaniu lokalnych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagany udział w tworzeniu/redagowaniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty). Zamawiający przyzna 1% za każdy dokument powyżej 5. Zamawiający oceni doświadczenie w tworzeniu/redagowaniu maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%

4) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji społecznych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający przyzna 1% za każdy proces konsultacji społecznych powyżej 5. Zamawiający oceni doświadczenie w konsultowaniu maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%.

 5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz zrealizowanego doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej – załącznik nr 2
  3. wykaz doświadczenia w tworzeniu/ redagowaniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3
  4. wykaz doświadczenia w prowadzeniu konsultacji – załącznik nr 4

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego.

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2021 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.