Zapytania ofertowe

04.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie składające się dwóch części:

 1. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

 1. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu dla części A i dla części B zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik-listopad 2019 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części A jest:

1)      wykształcenie wyższe prawnicze;

2)      minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. pracą na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

3)      realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części B jest:

4)      doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

5)      udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

6)      doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

 4.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

Dla części A:

 1. cena  -  max 70%;
 2. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych. Zamawiający oceni maksymalnie 12 lat doświadczenia – max 20%;

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat  – 20%

 1. doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za realizację każdego szkolenia/warsztatu/spotkania/usługi doradczej powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych – max. 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Dla części B:

 1. cena  -  max 70%;
 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%:

101-150 godzin – 5%

150 godzin i powyżej – 10%

 1. udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za udział w tworzeniu każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%
 2. doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max. 10%. Zamawiający przyzna 1% za prowadzenie procesu konsultacji każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 konsultacji – max. 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Dla części A:

 1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
 2. oświadczenie dotyczące wykształcenia prawniczego oraz doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych – załącznik nr 2a
 3. oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – załącznik nr 3a

Dla części B:

 1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
 2. wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej – załącznik nr 2b
 3. wykaz doświadczenia w tworzeniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3b
 4. wykaz doświadczenia w prowadzeniu konsultacji – załącznik nr 4b

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkań informacyjnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkań informacyjnych

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2019 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl