Zapytania ofertowe

19.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW RADIOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasięgu regionalnym, w tym: produkcja i emisja cyklu 15 audycji i reportaży radiowych oraz produkcja i emisja spotu radiowego.

1.  Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy wraz z zał. nr 1.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: ok. 8 miesięcy, począwszy od lutego  2018r., i nie później niż do 15.12.2018r.

3.  Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

UWAGA! WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEST ZASIĘG ROZGŁOŚNI RADIOWEJ NA CAŁE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 

1) cena – max 30%

2) ilość produkcji audycji radiowych/reportaży radiowych o tematyce społecznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat – max 30%

-produkcja pow. 100 audycji/ reportaży – 30%

- produkcja od 51 – 100 audycji/ reportaży – 20%

- produkcja od 25 - 50 audycji/ reportaży – 10%

3) ilość produkcji spotów radiowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat – max 20 %

- produkcja spotów radiowych powyżej 100 – 20%

- produkcja spotów radiowych od 81 – 100 – 15 %

- produkcja spotów radiowych od 51 do 80 – 10 %

- produkcja spotów radiowych od 25 do 50 – 5 %

UWAGA: Wykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (protokoły, rekomendacje itp.).

4) dodatkowe propozycje, które nie zostały ujęte przez Zamawiającego, a zostaną zaproponowane przez Wykonawcę – max 20%

Za każdą dodatkową propozycję, np. audycja i jej emisja, dodatkowy reportaż i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 5%. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru,

2) szczegółowy projekt realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o załącznik nr 1 do umowy, z wyszczególnieniem liczby i czasu emisji spotu radiowego oraz audycji i reportaży oraz innych dodatkowych działań związanych z realizacją umowy,

3) sumaryczne badanie słuchalności za 2017r.,

4) dokument potwierdzający zasięg techniczny rozgłośni radiowej, np.: koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zawierająca informacje o technicznych warunkach rozpowszechniania programu z wyszczególnieniem miast i gmin objętych zasięgiem nadawanego programu.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.Zamawiający wybierze Ofertę spełniającą wymagane warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres:j.brandt@rops.lubuskie.pl ,

przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz adres Zamawiającego tj.:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra

Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

2)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofert należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 26.01.2018r.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego.

 9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

 10.Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty projektu umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                      

Załączniki:

- Formularz oferty - zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.