Zapytania ofertowe

24.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WSPÓŁORGANIZACJI KONKURSU W TYM: PRODUKCJĘ I EMISJĘ AUDYCJI/ REPORTAŻY ORAZ SPOTÓW TELEWIZYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: współorganizacja konkursu dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasięgu regionalnym w tym produkcja i emisja: min. 3 audycji telewizyjnych, min. 1 spotu w formie news’u reklamowo-promocyjnego w TV, emitowanego 50 razy w m-cu oraz min. 1 felietonu/reportażu telewizyjnego.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy wraz z zał. nr 1.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: ok. 8 miesięcy, począwszy od lutego 2018r., i nie później niż do 15.12.2018r.

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

UWAGA! WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEST ZASIĘG TELEWIZJI, W KTÓREJ NASTĄPI EMISJA WW.PRODUKCJI, NA CAŁE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. 

1) cena – max 30%

2) ilość produkcji audycji/ reportaży/felietonów telewizyjnych o tematyce społecznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat – max 30%

- produkcja pow. 100 audycji/ reportaży/felietonów telewizyjnych – 30%

- produkcja od 71 do 100 audycji/ reportaży/felietonów telewizyjnych – 20%

- produkcja od 40 do 70 audycji/ reportaży/felietonów telewizyjnych – 10%

3) ilość produkcji spotów telewizyjnych na przestrzeni ostatnich dwóch lat – max 20 %

- produkcja spotów telewizyjnych powyżej 100 – 20%

- produkcja spotów telewizyjnych od 81 do 100 – 15 %

- produkcja spotów telewizyjnych od 51 do 80 – 10 %

- produkcja spotów telewizyjnych od 20 do 50 – 5 %

4) dodatkowe propozycje, które nie zostały ujęte przez Zamawiającego, a zostaną zaproponowane przez Wykonawcę – max 20%

Za każdą dodatkową propozycję, typu. np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy felieton telewizyjny i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem telewizji itp. Zamawiający przyzna max 5%.

Maksymalnie Zamawiający oceni 4 propozycje, w przypadku większej liczby propozycji Wykonawca nie otrzyma z tego tytułu wyższej punktacji.

Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (protokoły, rekomendacje itp.). 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru,

2) szczegółowy projekt realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o załącznik nr 1 do umowy, z wyszczególnieniem liczby i czasu emisji spotu, audycji, reportażu/felietony oraz innych dodatkowych działań związanych z realizacją umowy.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

6. Zamawiający wybierze Ofertę spełniającą wymagane warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres: j.brandt@rops.lubuskie.pl 

lub pocztą tradycyjną, przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra

Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 31.01.2018r.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27.

Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty projektu umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

– Zał. nr 1 - Formularz oferty.

– Projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Projekt umowy.pdf 147,31 kB