Zapytania ofertowe

22.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI HOTELARSKO-RESTAURACYJNEJ Z ZAPEWNIENIEM SALI WARSZTATOWEJ DLA AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie zamieszczono na Bazie Konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60458