Zapytania ofertowe

08.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAD.: Przeprowadzenie warsztatu pt. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy LPRES pt. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

 2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26.11.2018 r. (miejsce Zielona Góra)

 3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

– minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

– realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym.

 4.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

1) cena – max 60%;

2)  doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stale świadczone usług prawnych w za-kresie obsługi zamówień publicznych – max 20%

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat i więcej – 20%

3)  doświadczenie w realizacji usług/działań szkoleniowych, doradczych, analitycznych, eksperckich, rzeczniczych dedykowanych klauzulom społecznym/zamówieniom społecznie odpowiedzialnym – max 20%

6 –7 usług/działań – 5%

8 – 9 usług/działań – 10%

10 – 11 usług/działań – 15%

12 i więcej usług/działań – 20%

Składając ofertę Wykonawca dołączy oświadczenia i wykazy potwierdzające doświadczenie. Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzających wykonanie usług (rekomendacje, zaświadczenia itp.)

 5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)      oświadczenie dotyczące doświadczenia w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych – zał. nr 2;

3)      oświadczenie dotyczące realizacji usług/działań szkoleniowych, doradczych, analitycznych, eksperckich, rzeczniczych dedykowanych klauzulom społecznym/zamówieniom społecznie odpowiedzialnym – zał. nr 3.

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy LPRES lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie warsztatu dla interesariuszy LPRES.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać  potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*