Zapytania ofertowe

25.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W CZTERECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W POSIEDZENIACH RKRES W 2021 R

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące moderowania i udziału w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2021r.

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy

2. Wymagany termin realizacji zamówienia - 2021 r.

Terminy posiedzeń zostaną ustalone w terminie późniejszym (w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę). Wykonawca zostanie o nim poinformowany na 7 dni przed posiedzeniem. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zaplanowany termin odpowiadał również Wykonawcy.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 1. cena – max 40%
 2. doświadczenie zawodowe wykonawcy – max 60%

a)    doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia
z obszaru ekonomii społecznej współpracy międzysektorowej, III sektora – max 20%*

 • od 10 do 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp. – 10%,
 • powyżej 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp.  – 20%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załącznik nr 2. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

b)     udział w pracach komitetów RPO\podkomitetów monitorujących POKL\ Radach Pożytku Publicznego\ Komitetach Rozwoju Ekonomii Społecznej – max 20%*

 • udział w Komitecie/Podkomitecie Monitorującym RPO/ POKL - 5%
  • udział w Radzie Pożytku Publicznego – 5 %
  • udział w Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej – 5 %
  • udział  w pracach przy dokumentach strategicznych np. gmin, powiatów – 5%

*udział w pracach należy udokumentować poprzez opisanie realizowanych działań w ww. zakresie
w tabelę, która  zostanie dołączona do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

c) udział w tworzeniu dokumentów strategicznych m.in. planów, strategii w obszarze polityki
społecznej/ekonomii społecznej – max 15%

 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie lokalnym – 5%,
 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie regionalnym – 5%,
 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie krajowym – 5%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując w odpowiedni załącznik. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

 

d) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, spotkań  w formie zdalnej  -- max 5%

 • przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń, warsztatów, spotkań w formie zdalnej  – 5%,

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

3)     oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. moderowania i udziału w posiedzeniach RKRES– ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie

pn. moderowanie i udział w posiedzeniach RKRES– ROPS V;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2021r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Lidia Rusińska Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail:
l.rusinska@rops.lubuskie.pl;

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.