Zapytania ofertowe

27.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Moderowanie i udział w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. Moderowania i udział w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES”

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22.03.2019r., Gorzów Wlkp.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1)    cena – max 50%;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – max 50%

a)      doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń  metodą warsztatową z uwzględnieniem zagadnień z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej – max 20%*

  • od 4 do 15 szkoleń, spotkań, warsztatów itp. – 10%,
  • powyżej 15 szkoleń, spotkań, warsztatów itp.  – 20%,

b)      doświadczenie eksperckie w zakresie sieciowania – max 10%*

*współpraca z organizacją sieciującą inne podmioty – należy wymienić organizację, opisać kogo sieciuje oraz w jakiej formie ekspert z nią współpracuje/jaka jest jego rola).

  • od 2 do 5 organizacji - 5%;
  • powyżej 5 organizacji – 10%;

c)       znajomość problematyki ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej - max 20%*

*należy wskazać projekty, w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 3 lat)

  • od 3 do 6 projektów - 10 %
  • powyżej 6 projektów– 20%

 

*doświadczenie należy udokumentować wpisując w odpowiedni załącznik. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.       Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. moderowania i udziału w spotkaniu sieci OWES– ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. moderowanie i udziału w spotkaniu sieci OWES – ROPS V;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2019 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Aleksandra Ciszewska Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail:
a.ciszewska@rops.lubuskie.pl;

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.