Zapytania ofertowe

30.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.:

 

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Świebodzin na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2020 roku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy.

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 1.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19 lutego 2020 r.

2.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena – max 50 %

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia– max 20%

  • od 5 do 10 usług – 10%;
  • powyżej 10 usług – 20%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

3.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

4.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów,
w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem
ofertowym.

6.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie

pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.02.2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra

lub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

8.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Kalina Patek Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail:
k.patek@rops.lubuskie.pl;

9.    Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

Załączniki:

UMOWA.pdf 148,25 kB