Zapytania ofertowe

09.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ).

1. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 28 lutego 2018 r.

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

  1. cena – max 65%;
  2. doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej – max 20%
  • od 3 do  7 szkoleń – 10%;
  • powyżej 7 szkoleń – 20%;

doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załączniku nr 2, dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

3. udokumentowane zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) – 15%

  • od 1 do 2 lat – 5%
  • od 3 do 5 lat – 10%
  • powyżej 5 lat – 15%

udokumentowanie zatrudnienia należy wpisać w załączniku nr 2, dołączonym do zapytania ofertowego, w razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz doświadczenia związanego z realizacją szkoleń/warsztatów/spotkań, uwzględniających zagadnienia z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej – zał. nr 2

3)    wykaz – udokumentowanego zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) -zał. 2

4)    Załączniki do umowy:

  • załącznik nr 2 – oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej
wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. . moderowanie i udział w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ).

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231927, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycj

 załącznik do zapytania ofertowego:

- formularz oferty – załącznik nr 1;

- wykaz doświadczenia związanego z realizacją szkoleń/warsztatów /spotkań, dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – zał. nr 2;

- wykaz – udokumentowanego zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) -zał. 3

- projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami.