Zapytania ofertowe

16.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza
do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. Centra Usług Społecznych w województwie lubuskim – korzyści i ryzyka

 1. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.10 2019r. w Zielonej Górze, 31.10.2019r. w Gorzowie Wlkp.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

  1. cena – max 60%;
  2. doświadczenie związane z realizacją szkoleń/warsztatów/spotkań w tematyce polityki społecznej/ pomocy społecznej– max 20%;
  • od 2 do 5 – 10%;
  • powyżej 5 – 20%;

     3. znajomość problematyki ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze współpracą Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym oraz społecznością lokalną– max 20%;

*(należy wskazać projekty, spotkania, szkolenia itp., w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 3 lat)

  • od 2 do 6 – 10%;
  • powyżej 6 – 20%.

Składając ofertę Wykonawca dołączy oświadczenia i wykaz potwierdzający wykonanie ilości usług. Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzających wykonanie usług (rekomendacje, zaświadczenia itp.).

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz doświadczenia związanego z realizacją szkoleń/warsztatów/spotkań dotyczących polityki społecznej/pomocy społecznej – zał. nr 2;

3)    wykaz projektów w zakresie ekonomii społecznej – zał. nr 3.

4)    Załączniki do umowy:

  • załącznik nr 2 – oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia wymagane warunki zamawiającego.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2019 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać
potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*