Zapytania ofertowe

02.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE WYŻYWIENA PODCZAS GALI 29.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób, na potrzeby konferencji/gali czwartej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy wraz z zał. nr 1 do projektu umowy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.11.2019 r., Zielona Góra.

3. Warunkiem udziału w postepowaniu jest  posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie realizacji min. 5 usług o tym samym charakterze. W powyższym zakresie należy uzupełnić oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

4. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a) cena – max 90%

b) status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 10%

tj., zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 z dn. 8 lipca 2019 r.

5.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    ponadto, cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł);

5)    cenę, ujętą w formularzu oferty należy podać słownie i liczbowo.

6)    zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty, związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj., spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertę z najwyższą liczbą  punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert.

8. Zamawiający informujemy,  że:

1)    nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2)    nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)    wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    zamawiający zaleca sporządzenie oferty na formularzu oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)    formularz oferty należy sporządzić w sposób czytelny, wyłącznie w języku polskim, a także wypełnić trwałą techniką;

3)    do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.

10.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

j.brandt@rops.lubuskie.pl

2)    ofertę należy złożyć do dnia 09.10.2019 r.

3)    oferty, które wpłyną do zamawiającego, po wyżej wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane przez zamawiającego pod uwagę przy ocenie ofert.

4)    oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

11.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

Załącznik do zapytania ofertowego:

Zał. nr 1. Formularz oferty

Zał. nr 2. Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.