Zapytania ofertowe

29.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NT ORGANIZACJI PROMOCJI I ZWIĘKSZENIA WIDOCZNOŚCI LAUREATA KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Organizacja promocji i zwiększenie widoczności laureata konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego poprzez zakup banerów, roll-upów, odzieży roboczej oznakowanej logo laureata.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Organizacja promocji i zwiększenie widoczności laureata konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego poprzez zakup banerów, roll-upów, odzieży roboczej oznakowanej logo laureata.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: listopad – grudzień 2021 r.

 

3.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryteriami (przy czym 1%=

1 pkt):

a)    cena –max 90 pkt

b)    status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.   

 

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

 

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

6.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów,

w ramach kryteriów oceny ofert.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty: oferta prosimy przesłać drogą mailową, na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: „oferta na zadanie: organizacja promocji dla laureata konkursu Lubuski Włącznik”

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2021 r., w siedzibie zamawiającego,
tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Lidia Rusińska, e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl