Zapytania ofertowe

22.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE I REDAKCJA LPRES 2021-2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: opracowanie i redakcja Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

Opis przedmiotu zamówienia:  opracowanie i redakcja Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

1.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 16 października 2020 r.

2.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1)      udokumentowany udział w tworzeniu regionalnych/lokalnych dokumentów strategicznych (strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych); wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

2)      doświadczenie w przygotowywaniu publikacji/opracowań z obszaru ekonomii społecznej (minimum dwie publikacje/opracowania w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty).

 3.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1)      cena  -  max 80%;

2)      udokumentowany udział w tworzeniu regionalnych/lokalnych dokumentów strategicznych (strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych); wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumenty w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty – max 10%

–     4-5 dokumentów – 5%

–     6 i więcej dokumentów – 10%

3)      doświadczenie w przygotowywaniu publikacji/opracowań z obszaru ekonomii społecznej (minimum dwie publikacje/opracowania w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%

–     4-5 publikacji/opracowań – 5%

–     6 i więcej publikacji/opracowań – 10%

 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz dokumentów strategicznych (strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych), w których tworzeniu brał udział wykonawca – zał. nr 2,
  3. wykaz publikacji/opracowań z obszaru ekonomii społecznej (minimum dwie publikacje/opracowania w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – zał. nr 3.

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. opracowanie i redakcja LPRES 2021-2023 Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. opracowanie i redakcja LPRES 2021-2023

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa POwinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

 11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.