Zapytania ofertowe

16.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE CZTERECH ZDALNYCH SPOTKAŃ NT. ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZILANYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie czterech zdalnych spotkań informacyjnych na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu czterech zdalnych spotkań informacyjnych na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik-grudzień 2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1)      wykształcenie wyższe prawnicze;

2)      minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. pracą na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

3)      realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

 4.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1. cena  -  max 70%;

2. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych. Zamawiający oceni maksymalnie 12 lat doświadczenia – max 20%;

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat  – 20%

3. doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za realizację każdego szkolenia/warsztatu/spotkania/usługi doradczej powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych – max. 10%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. oświadczenie dotyczące wykształcenia prawniczego oraz doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych – załącznik nr 2
  3. oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – załącznik nr 3

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie zdalnych spotkań informacyjnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie zdalnych spotkań informacyjnych

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.10.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl