Zapytania ofertowe

14.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACJ STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:  przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień-październik 2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

2) udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

3) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty);

 4.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1. cena  -  max 70%;

2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%:

101-150 godzin – 5%

150 godzin i powyżej – 10%

3. udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za udział w tworzeniu każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%

4. doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty) – max. 10%. Zamawiający przyzna 1% za prowadzenie procesu konsultacji każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 konsultacji – max. 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej – załącznik nr 2
  3. wykaz doświadczenia w tworzeniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3
  4. wykaz doświadczenia w prowadzeniu konsultacji – załącznik nr 4

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkań informacyjnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkań informacyjnych

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl