Zapytania ofertowe

03.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: PRZEPROWADZENIE DWÓCH WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (zał. nr 1),  stanowi integralną część umowy (zał. nr 2)
 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji, zleceniodawca będzie kierował się kryterium:

1. cena –  max 40 %

2. doświadczenie zawodowe zleceniobiorcy – max 60%

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów na temat zarządzania zespołem

 • od 5 do 10 szkoleń – 10 %
 • powyżej 10 – 20 %

b) doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń online

 • od 5 do 10 szkoleń – 10 %
 • powyżej 10 – 20 %

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru ekonomii społecznej

 • od 5 do 10 szkoleń – 10 %
 • powyżej 10 – 20 %

Doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w formularz doświadczenia zawodowego Zleceniobiorcy (zał. 4). Zleceniodawca na etapie wyłonienia Zleceniobiorcy może poprosić o dokumenty potwierdzające wykonanie usług.

 

 1. 4.    Zleceniobiorca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 3,

2)    zaparafowany wzór umowy – zał. nr 2

3)    formularz doświadczenia zawodowego Zleceniobiorcy – zał. nr 4

4)    oświadczenie do celów opodatkowania i ZUS – zał. nr 5

 1. 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności         umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.   

 1. 6.    Zleceniodawca za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. W tytule    

    przesłanej wiadomości proszę wpisać  oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch   

     warsztatów dla interesariuszy LPRES.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

 1. 8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2020, do godz.12.00 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: Lidia Rusińska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl