Zapytania ofertowe

15.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE DWUDNIOWEGO SPOTKANIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 w dniach 25-26 czerwca 2020 r.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 w dniach 25-26 czerwca 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25-26 czerwca 2020 r.

 

2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena - max 80%;

2) doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów z zakresu tematycznego, którego dotyczy zapytanie - minimum 30 godzin dydaktycznych w ostatnich 5 latach przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni maksymalnie 100 godzin – max 10%;

31 – 50 godzin – 5%

51– 100 godzin – 10%

 

3) doświadczenie w procesie opracowywania dokumentów strategicznych uwzględniających ekonomię społeczną – wymagany udział w pracach nad co najmniej trzema dokumentami w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za prace nad każdym dokumentem strategicznym powyżej 3. Zamawiający oceni doświadczenie przy tworzeniu maksymalnie 13 dokumentów strategicznych – max. 10%.

 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów – załącznik nr 2

3) oświadczenie dotyczące doświadczenia w procesie opracowywania dokumentów strategicznych – załącznik nr 3

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli będą określone w zaproszeniu)*.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania.

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

5. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl