Zapytania ofertowe

30.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I SPOTKAŃ NT. ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES oraz czterech spotkań informacyjnych na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES oraz czterech spotkań informacyjnych na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik-grudzień 2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1)      wykształcenie wyższe prawnicze;

2)      minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. pracą na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

3)      realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty;

 4.    Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

  1. cena  -  max 70%;
  2. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych. Zamawiający oceni maksymalnie 12 lat doświadczenia – max 20%;

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat  – 20%

3. doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za realizację każdego szkolenia/warsztatu/spotkania/usługi doradczej powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych – max. 10%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. oświadczenie dotyczące wykształcenia prawniczego oraz doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych – załącznik nr 2
  3. oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – załącznik nr 3

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie warsztatów oraz spotkań informacyjnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie warsztatów oraz spotkań informacyjnych

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

 11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.