Zapytania ofertowe

02.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW OBSŁUGA PROGRAMÓW DO SPOTKAŃ ONLINE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górzezaprasza do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenia warsztatów „Obsługa programów do spotkań online, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ZOOM"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.:

 

przeprowadzenie trzech warsztatów dla pracowników Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Sieci Współpracy OWES na temat „Obsługa programów do spotkań online, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ZOOM”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza
do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenia trzech warsztatów dla pracowników OWES w ramach Sieci Współpracy OWES na temat „Obsługa programów do spotkań online, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ZOOM"

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 18.03.- 30.04.2021r. Szczegółowe terminy warsztatów zostaną uzgodnione ze zleceniodawcą na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

     1.cena – max 60%

     2.doświadczenie zawodowe wykonawcy – max 40%

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, spotkań  w formie zdalnej  - max 30%

  • przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń, warsztatów, spotkań w formie zdalnej  – 10%,
  • od 6 do 20 szkoleń, warsztatów, spotkań w formie zdalnej – 20%,
  • powyżej 20 szkoleń, warsztatów, spotkań w formie zdalnej - 30%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załącznik nr 2. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

b) doświadczenie i praca trenerska w zakresie polityki społecznej/ekonomii społecznej  - max 10%

  • przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń, warsztatów, spotkań w zakresie polityki społecznej/ekonomii społecznej  – 5%,
  • przeprowadzenie powyżej 5 szkoleń, warsztatów, spotkań w zakresie polityki społecznej/ekonomii społecznej – 10%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załącznik nr 2. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

3)     oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.       Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym zapytaniem ofertowym.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie przeprowadzenia trzech warsztatów dla pracowników OWES w ramach Sieci Współpracy OWES na temat „Obsługa programów do spotkań online, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ZOOM – ROPS V

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Lidia Rusińska Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl;

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.