Zapytania ofertowe

25.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE: PRZEPROWADZENIE ZDALNEGO SZKOLENIA NA TEMAT ZASTOSOWANIA MODELU FRANCZYZY W PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Przeprowadzenie zdalnego  szkolenia na temat zastosowania modelu franczyzy w PES, ze szczególnym uwzględnieniem franczyzy usług społecznych.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), stanowi integralną część umowy (zał. nr 2) 

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena – 50 %

2) doświadczenie zawodowe zleceniobiorcy – 50%

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online – 30%

  • przeprowadzenie do 6 szkoleń online– 15%
  • przeprowadzenie 7 szkoleń online i więcej – 30%

b) doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa świadczącego usługi społeczne lub praca w instytucji wspierającej organizację przedsiębiorstw społecznych – 20%

  • prowadzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi społeczne lub praca w instytucji wspierającej organizację przedsiębiorstw społecznych - 20 %
  • prowadzenie działalności poza branżą usług społecznych – 0%

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 3,

2)    zaparafowany wzór umowy (jeśli dotyczy)  – zał. nr 2,

3)    formularz doświadczenia zawodowego zleceniobiorcy – zał. nr 4

4)    oświadczenie do celów opodatkowania i ZUS – zał.nr 5

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

1)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT)

2)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . W tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać „oferta na przeprowadzenie szkolenia franczyza usług społecznych

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2020 r, do godz. 12.00 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  nie będzie rozpatrywana.

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą jest: Lidia Rusińska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail:l.rusinska@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Zleceniobiorcy do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                       ………………………………………..
                                                                                               ( data i podpis zamawiającego)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – formularz oferty

Załącznik nr 4 – formularz doświadczenia zawodowego Zleceniobiorcy

Załącznik nr 5 -  oświadczenie do celów opodatkowania i ZUS