Zapytania ofertowe

27.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części i polega na:

Część A. świadczeniu doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia lub aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów, m.in: strategii rozwoju gminy, strategii rozwoju powiatupoprzez uwzględnianie zapisów dotyczących ekonomii społecznej.

Część B. świadczeniu doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia lub aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów, m.in: gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji poprzez uwzględnianie zapisów dotyczących ekonomii społecznej.

Szczegółowy opis przedmiotu dla części A i dla części B zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części A jest:

– doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach);

– udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w ostatnich 3 latach);

– doświadczenie w redagowaniu dokumentów lub opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej lub w tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej (minimum 1 dokument/opracowanie w ostatnich 3 latach);

– doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 3 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach);

 

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części B jest:

– doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach);

– udokumentowany udział w tworzeniu powiatowych/gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów rewitalizacji (wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w ostatnich 3 latach);

–  doświadczenie w redagowaniu dokumentów lub opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej lub w tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej (minimum 1 dokument/opracowanie w ostatnich 3 latach);

– doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: powiatowej/gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 3 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach);

4. Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

Dla części A:

1) cena  -  waga 50%

2) doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach) – waga 20%

– od 100 godz. do 149 godz. -  5%

– od 150 godz. do 199 godz. - 10%

– od 200 godz. do 249 godz. -  15%

– 250 godz. i więcej – max. 20%

3) udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w ostatnich 3 latach) - waga 10%

– od 3 do 7 - 3%

– od 8 do 12 - 7%

– od 13 i więcej  - max. 10%

4) doświadczenie w redagowaniu dokumentów lub opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej lub w tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej (minimum 1 dokument/opracowanie w ostatnich 3 latach) - 1% za każdy dokument, max. 10 %

5) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 3 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach) - waga 10%

– od 3 do 7 - 3%

– od 8 do 12 - 7%

– od 13 i więcej  - max 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Dla części B:

1) cena  -  waga 50%

2) doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, powiatów lub innych instytucji administracji publicznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 100 godz. w ostatnich 3 latach) – waga 20%

– od 100 godz. do 149 godz. -  5%

– od 150 godz. do 199 godz. - 10%

– od 200 godz. do 249 godz. -  15%

– 250 godz. i więcej – max. 20%

3) udokumentowany udział w tworzeniu powiatowych/gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów rewitalizacji (wymagany udział w tworzeniu minimum 3 dokumentów w ostatnich 3 latach) - waga 10%

– od 3 do 7 - 3%

– od 8 do 12 - 7%

– od 13 i więcej  - max 10%

4) doświadczenie w redagowaniu dokumentów lub opracowań uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej lub w tworzeniu programów rozwoju ekonomii społecznej (minimum 1 dokument/opracowanie w ostatnich 3 latach) - 1% za każdy dokument, max. 10 %

5) doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: powiatowej/gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 3 procesów konsultacji w ostatnich 3 latach) - waga 10%

– od 3 do 7 - 3%

– od 8 do 12 - 7%

– od 13 i więcej  - max 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz zrealizowanego doradztwa – załącznik nr 2
  3. oświadczenie o udziale w tworzeniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3
  4. wykaz doświadczenia w redagowaniu dokumentów lub tworzenia programów rozwoju ekonomii społecznej – załącznik nr 4
  5. oświadczenie dotyczące prowadzenia procesu konsultacji – załącznik nr 5

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej; Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną.

2)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*