Zapytania ofertowe

08.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPENIENIE POCZĘSTUNKU NA SPOTKANIE W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla 15 osób w Krośnie Odrzańskim

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28listopada 2019 r.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – max. 90%

b)      status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 10%*

*zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania w Krośnie Odrzańskim lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania w Krośnie Odrzańskim.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zapewnienie poczęstunku na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy
zwrócona;

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 26. Adres e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl ;