Zapytania ofertowe

29.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU NA 12 SPOTKANIACH POWIATOWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej
w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dla  ok. 20 osób każde, na terenie województwa lubuskiego, z podziałem na dwie części:

Część A: zapewnienie poczęstunku na 6 spotkań w północnej części województwa lubuskiego, czyli w powiatach: świebodzińskim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim, gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim;

Część B: zapewnienie poczęstunku na 6 spotkań w południowej części województwa lubuskiego, czyli w powiatach: nowosolskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim i krośnieńskim.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień-wrzesień 2018 r. Szczegółowe terminy reguluje projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

Ofertę może złożyć wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji podobnych usług (min. 5 zrealizowanych zamówień), wówczas oferta będzie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

a)      cena – max. 50%

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia  w ciągu ostatnich dwóch lat – max 20%

–     od 5 do 10 usług – 10%

–     powyżej 10 usług – 20%

c)       status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 30%*

*zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

     Wykaz zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;
  2. wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości
proszę wpisać: oferta na zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dla  ok. 20 osób każde Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy
zwrócona;

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 26. Adres e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl ;