Zapytania ofertowe

30.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. moderowania i udziału w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy  oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie realizowany w woj. lubuskim, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

        Terminy spotkań: 18.09.2018r. Zielona Góra, 19.09.2018r. Gorzów Wlkp.

 

3.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-     posiadają doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń metodą warsztatową (co najmniej 4 przeprowadzone spotkania./warsztaty);

-     posiadają doświadczenie w zakresie sieciowania (co najmniej współpraca z 1 organizacją sieciującą);

-     znają problematykę ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tworzeniem sieci współpracy, klastrów, zawiązywania partnerstw (min. 3 projekty , w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 3 lat).

4.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

cena – 50%

doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – 50%

a)    doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń  metodą warsztatową uwzględniających zagadnienia z obszaru współpracy międzysektorowej, sieciowania, klastrów, III sektoramax 10%*

  • od 4 do 15 szkoleń, spotkań, warsztatów itp. – 5%,
  • powyżej 15 szkoleń, spotkań, warsztatów itp.  – 10%,

b)    doświadczenie eksperckie w zakresie sieciowania – max 20%*

*współpraca z organizacją sieciującą inne podmioty – należy wymienić organizację, opisać kogo sieciuje oraz w jakiej formie ekspert z nią współpracuje/jaka jest jego rola).

  • od 2 do 5 organizacji - 5%;
  • powyżej 5 do 10 organizacji – 10%
  • powyżej 10 organizacji – 20%;

c)    znajomość problematyki ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tworzeniem sieci współpracy, klastrów, zawiązywania partnerstw – max 20%*

*należy wskazać projekty, w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 3 lat)

  • od 3 do 6 projektów - 10 %
  • powyżej 6 projektów– 20%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując w odpowiedni załącznik. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2;

3)    oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 4.

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest 
obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. moderowanie i udział w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES w 2018 r. lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl,w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. moderowanie i udział w dwóch spotkaniach sieci współpracy OWES.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

9.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 07.09.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl.

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*