Zapytania ofertowe

19.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą.

   1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

   2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do grudnia 2018 r. Szczegółowe terminy reguluje projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

   3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

Ofertę może złożyć wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji podobnych usług (min. 5 zrealizowanych zamówień), wówczas oferta będzie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

a)      cena – max. 50%

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia  w ciągu ostatnich dwóch lat – max 20%*

–     od 5 do 15 usług – 10%

–     powyżej 15 usług – 20%

c)       status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 30%

     Wykaz zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2.

   4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

3)    zaparafowany wzór umowy (jeśli dotyczy)  wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;

    5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

   6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego(jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

    7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie
pn. wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

   8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na wykonanie materiałów dla uczestników wraz z dostawą. ROPS.V. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym nie będzie rozpatrywana;

   9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

   10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 26. Adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl ;

    11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Załącznik do zapytania ofertowego:

–     Zał. nr 1 - Formularz oferty

–     Zał. nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia

–     Projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.