Zapytania ofertowe

26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Wojewó...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. moderowania i udziału w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: pierwsze posiedzenie zostało zaplanowane na 08.02.2018r. w miejscowości Gorzów Wlkp.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

      1. cena – max 40%

      2. doświadczenie zawodowego wykonawcy – max 60%

a)    doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej współpracy międzysektorowej, III sektora – max 20%*

  • od 10 do 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp. – 10%,
  • powyżej 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp.  – 20%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załącznik nr 2. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

b)     udział w pracach komitetów RPO\podkomitetów monitorujących POKL\ Radach Pożytku Publicznego\ Komitetach Rozwoju Ekonomii Społecznej – max 20%*

  • udział w Komitecie/Podkomitecie Monitorującym RPO/ POKL - 5%
  • udział w Radzie Pożytku Publicznego – 5 %
  • udział w Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej – 5 %
  • udział  w pracach przy dokumentach strategicznych np. gmin, powiatów – 5%

*udział w pracach należy udokumentować poprzez opisanie realizowanych działań w ww. zakresie w tabelę, która  zostanie dołączona do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

 

c) udział w tworzeniu dokumentów strategicznych m.in. planów, strategii w obszarze polityki społecznej/ekonomii społecznej – max 20%

  • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie lokalnym – 5%,
  • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie regionalnym – 5%,
  • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie krajowym – 10%,

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-     posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 szkoleń, spotkań, warsztatów uwzględniających zagadnienia z obszaru ES, współpracy międzysektorowej oraz III sektora.

-     przedstawione doświadczenie zawodowe pochodzi maksymalnie z okresu ostatnich 7 ostatnich lat.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe eksperta – załącznik nr 2;

3)  oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie

pn. moderowanie i udział w pierwszym posiedzeniu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2018r. lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl,w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. moderowanie i udział w posiedzeniu RKRES.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl;

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy na realizację usługi z wybranym Wykonawcą nastąpi nie wcześniej niż dopiero po podpisaniu Decyzji o dofinansowaniu projektu „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.                                                                                                                                                         

Załącznik do zapytania ofertowego:

1)   formularz oferty– załącznik nr 1;

2)   doświadczenie zawodowe wykonawcy – załącznik nr 2;

3)   projekt umowy (jeśli dotyczy) wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 3;

4)   oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS