Zapytania ofertowe

23.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty – wrzesień 2018 r. Szczegółowe daty do omówienia w terminie późniejszym. Miejsce: Zielona Góra.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – max 40 %

b)      ilość zrealizowanych usług– max 30%

  • od 5 do 10 usług – 15%;
  • powyżej 10 usług – 30%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości Zielona Góra na potrzeby dwóch spotkań sieci współpracy OWES;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 30.01.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl;

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.

Załącznik do zapytania ofertowego:

1)     formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)     wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.                                                 

3)     projekt Umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.