Zapytania ofertowe

26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych)...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie miasta Zielona Góra.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty – grudzień 2018r. Dokładne daty do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – 50%;

b)      ilość zrealizowanych usług– 20%

  • od 1 do 4 usług – 10%;
  • powyżej 4 usług – 20%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

 6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

 7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych) posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie miasta Zielona Góra  lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 20 osób na potrzeby dwóch jednodniowych (6 godzinnych) posiedzeń w Zielonej Górze.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2018r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl;

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy na realizację usługi z wybranym Wykonawcą nastąpi
nie wcześniej niż dopiero po podpisaniu Decyzji o dofinansowaniu projektu „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.                                                                                                                                                         

Załącznik do zapytania ofertowego:

1)     formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)     wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.                                                 

3)     projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia