Zapytania ofertowe

13.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 2 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratori...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 2 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych
na terenie miasta Zielona Góra.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

 

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – lipiec 2020 r. Szczegółowe daty do ustalenia w terminie późniejszym. W przypadku zdarzeń losowych możliwa zmiana terminów,
o której wykonawca zostanie poinformowany na 5 dni przed planowanym spotkaniem.

 3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena – max 60%;

b)      ilość zrealizowanych usług– max 20%*

  • od 1 do 8 usług – 10%;
  • powyżej 8 usług – 20%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

6.    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

2)    ofertę należy złożyć w kopercie (nieprzezroczystej i zamkniętej) lub przesłać w formie elektronicznej;

3)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby laboratoriów ALL lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby laboratoriów ALL.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra 
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

10. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

12. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

 

                                                                                  

 

                                                                                    ………………………………………..
                                                                                               (data i podpis zamawiającego)

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

- projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3;

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy