Zapytania ofertowe

30.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWEna prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.: prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi w ramach koordynacji działań sieci podmiotów ekonomii społecznej (PES) reintegracyjnych.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a)      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19 lutego 2020 roku.

3. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy:

1)    wykształcenie wyższe;

2)    realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań o tematyce, której dotyczy przedmiot zamówienia, dedykowanych pracownikom podmiotów reintegracyjnych - w szczególności centrów integracji społecznej, ośrodków pomocy społecznej, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty.

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena –max 70%;

b)      doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych m.in. pracownikom podmiotów reintegracyjnych, ośrodków pomocy społecznej, JST, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 30%*:

 

  • od 6 do 10 – 15%
  • od 11 do 15 – 30%

 

Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych.

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 pkt 1, dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    Załącznik nr 1 – Formularz oferty wg załączonego wzoru

2)    Załącznik nr 2 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

4) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem
ofertowym.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego
tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,
65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. „Prowadzenie warsztatu dotyczącegopracy z osobami zadłużonymilub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. „Prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi”;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 7.02.2019 r., godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra

lub

w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać:„Prowadzenie warsztatu dotyczącego pracy z osobami zadłużonymi”.

Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

 

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Kalina Patek, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: k.patek@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.*

Załączniki:

UMOWA.pdf 161,08 kB