Zapytania ofertowe

08.08.2022

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26.08.2022 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się

4.     Kryterium:

a)      cena – 85%

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – 10%

  • od 1 do 4 usług – 5%
  • powyżej 4 usług – 10%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 5%

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)    wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)    w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby posiedzenia RKRES.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2022 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.   Miejsce i termin otwarcia oferty:

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl