Zapytania ofertowe

27.02.2018

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 laboratoriów na terenie miasta Zielona Góra

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych
na terenie miasta Zielona Góra.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – lipiec 2018 r. Szczegółowe daty do ustalenia w terminie późniejszym. W przypadku zdarzeń losowych możliwa zmiana terminów, o której wykonawca zostanie  poinformowany na 5 dni przed planowanym spotkaniem.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – max 50%;

b)      ilość zrealizowanych usług– max 20%*

  • od 1 do 8 usług – 10%;
  • powyżej 8 usług – 20%

     *należy złożyć oświadczenie z informacją kiedy i dla kogo była świadczona usługa.

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych na terenie miasta Zielona Góra lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na potrzeby 3 – jednodniowych (sześciogodzinnych) laboratoriów Akademii Liderów Lokalnych na terenie miasta Zielona Góra.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*