Zapytania ofertowe

06.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestni...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – wrzesień 2018r. *

* do lipca 2018r. planujemy zakończyć przeprowadzenie zajęć dla uczestników ALL.  Inne zobowiązania objęte umową muszą zakończyć się maksymalnie do września 2018r.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

1) cena – max 50%;

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z animacji lokalnej min. 50 godz. – max 15%

  • od 50 do 100 – 5%;
  • od 101 do 200 – 10%;
  • powyżej 200 – 15%;

3) doświadczenie w przygotowywaniu publikacji dotyczących szkolenia liderów – max 15%

  • 1 publikacja – 10%
  • 2 i więcej publikacji – 15%

4) doświadczenie związane z coachingiem, doradztwem świadczonym przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucjom otoczenia sektora ekonomii społecznej uwzględniające zagadnienia z animacji lokalnej min. 50 godz. – max 20%

  • od 50 do 100 – 5%;
  • od 101 do 150 – 10%;
  • od 151 do 200 – 15%;
  • powyżej 200 – 20%;

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych szkoleń, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z animacji lokalnej – załącznik nr 2;

3)    wykaz publikacji dotyczących szkolenia liderów – załącznik nr 3

4)    wykaz doświadczenia związanego z coachingiem, doradztwem – załącznik nr 4;

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych, lub przesłać w formie elektronicznejna adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Należy załączyć wszystkie niezbędne załączniki wyszczególnione w zap. ofertowym.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2017r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra, liczy się data wpłynięcia oferty lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*