Zapytania ofertowe

08.09.2020

Zapytani eofertowe: sala z poczęstunkiem dla 15 osón na 2 spotkania we Wschowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób na potrzeby 2 spotkań odbywających się we Wschowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do projektu umowy. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 spotkanie we wrześniu (22.09.2020), drugie spotkanie w październiku (09.10.2020). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu. 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max 50 %

b) ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia– max 20%

  • od 5 do 10 usług – 10%;
  • powyżej 10 usług – 20%

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)  wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób na potrzeby 2 spotkań odbywających się we Wschowie - ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku i sali – ROPS V;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2020 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26; adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.