Zapytania ofertowe

27.02.2020

Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 2 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – wrzesień 2020r. *

* do lipca 2020r. planujemy zakończyć przeprowadzenie zajęć dla uczestników ALL.  Inne zobowiązania objęte umową muszą zakończyć się maksymalnie do września 2020r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena – max 50%;

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z animacji lokalnej min. 50 godz. – max 15%

  • od 50 do 100 – 5%;
  • od 101 do 200 – 10%;
  • powyżej 200 – 15%;

3) doświadczenie w przygotowywaniu publikacji dotyczących szkolenia liderów – max 15%

  • 1 publikacja – 10%
  • 2 i więcej publikacji – 15%

4) doświadczenie związane z coachingiem, doradztwem świadczonym przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucjom otoczenia sektora ekonomii społecznej uwzględniające zagadnienia z animacji lokalnej min. 50 godz. – max 20%

  • od 50 do 100 – 5%;
  • od 101 do 150 – 10%;
  • od 151 do 200 – 15%;
  • powyżej 200 – 20%;

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych szkoleń, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z animacji lokalnej – załącznik nr 2;

3)    wykaz publikacji dotyczących szkolenia liderów – załącznik nr 3

4)    wykaz doświadczenia związanego z coachingiem, doradztwem – załącznik nr 4;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 2 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 2 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Należy załączyć wszystkie niezbędne załączniki wyszczególnione w zap. ofertowym.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.03.2020r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra, liczy się data wpłynięcia oferty lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*