Zapytania ofertowe

29.08.2018

Zapytanie Ofertowe na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa w zakresie realizacji 1 szt. ścianki reklamowej oraz 150 szt. papierowych toreb promocyjnych.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja usługi promocyjno-reklamowej w zakresie wykonania:

1.1       TORBY papierowe, promocyjne – projekt wraz z wykonaniem – 150 szt.:

•           papier kraft;

•           rozmiar 240 x 340 x 90 mm pion;

•           nadruk jednostronny - full kolor;

•           ologowanie i grafika, kolor – na podstawie wskazania Zamawiającego.

1.2       ŚCIANKA REKLAMOWA TEKSTYLNA - ŁUKOWA POZIOMA ok. 2,4 x 2,4 m z wydrukiem dwustronnym, projekt wraz  z wykonaniem – 1 szt.:

•           ścianki reklamowej tekstylnej / konstrukcja systemu aluminiowa;

•           elastyczny materiał tekstylny, z obszyciem w zamek błyskawiczny pozwalającym na idealne dopasowanie grafiki do konstrukcji. Zastosowane tekstylia muszą być zdatne do wielokrotnego odświeżania i prania;

•           solidna, 32mm aluminiowa konstrukcja, skonstruowana systemowo w sposób, umożliwiający dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów;

•           łukowy kształt systemu - horyzontalne zagięcie systemu;

•           ew. elementy ramy oznaczone numerkami dla ułatwienia montażu;

•           zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej jakości, z możliwością jego prania;

•           system pakowany w specjalnie przystosowaną do niego torbę transportową;

•           całkowite wymiary systemu w mm (około): 2270(wys.) x 2310 (szer.) x 670 (gł.) mm.

Pozostałe warunki usługi zawarte są, w załączonym do Zapytania ofertowego, projekcie umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 60%

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 20%:

Zamawiający, za każdą usługę o podobnym charakterze tj. realizację ścianki reklamowej lub/i toreb papierowych (w ilości min. 150 szt.), przyzna po 4 pkt. Zamawiający oceni max. 5 ww. usług.

c)   status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20%*

* zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:

Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie. Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki Zamawiającego zgodnie z pkt. 3 niniejszego Zapytanie ofertowego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres j.brandt@rops.lubuskie.pl , przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36
65 - 042 Zielona Góra

Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę zadania.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 05.09.2018 r.

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie przez Zamawiającego rozpatrzona.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

- Projekt umowy

Projekt umowy.pdf 305,50 kB