Zapytania ofertowe

08.11.2018

Zapytanie Ofertowe na usługę wynajęcia sali Konferencyjnej wraz z nagłośnieniem dla 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługę pn. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem, dla ok. 100 osób, na potrzeby konferencji/gali trzeciej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: stanowi projekt umowy.

2.Wymagany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 07.12.2018r., Zielona Góra.

3.Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów: cena – max 100%

UWAGA! Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie realizacji min. 5 usług o podobnym charakterze.

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą sumę pkt., a także spełniającą warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres: j.brandt@rops.lubuskie.pl , przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra. Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

2)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

3)  Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 15.11.2018 r.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego.

9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

10.Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty projektu umowy i Zapytania ofertowego.

 

Załącznik do Zapytania ofertowego:

–     Zał. nr 1 - Formularz oferty

–     Projekt umowy

Projekt umowy.pdf 232,79 kB