Zapytania ofertowe

15.11.2018

Zapytanie Ofertowe na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób wraz z dostawą, na potrzeby konferencji/gali trzeciej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

1.Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy wraz z zał. nr 1.

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 grudnia 2018r., miejsce dostawy i realizacji: Zielona Góra. Godziny realizacji: czas trwania Gali.

3.Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a) cena – max 80%

b) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

tj., zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

PONADTO! Warunkiem udziału w postepowaniu jest  posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie realizacji min. 5 usług o tym samym charakterze. W powyższym zakresie należy uzupełnić oświadczenie zawarte w Ofercie.

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów oraz spełniającą warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

 7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres j.brandt@rops.lubuskie.pl przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra.

Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

2)    cena podana w złożonej ofercie musi być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 22.11.2018 r.

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona.

9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

10.Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty projektu umowy.

Załącznik do zapytania ofertowego:

–     Zał. nr 1 - Formularz oferty:

–     Projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: