Zapytania ofertowe

20.04.2021

Zapytanie ofertowe - moderowanie i udział w spotkaniach dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena -max 65%;

b) doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia ekonomii społecznej, dotyczące systemu współpracy i skoordynowania działań pomiędzy jednostkami systemu pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy (PUP), podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – max. 15%*:

  • od 5 do 10 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. –    5%,
  • od 11 – 20 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. –   10%,
  • powyżej 20 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp.  – 15%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

c) Udokumentowane zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, np. CIS i/lub KIS i/lub WTZ i/lub ZAZ - 20%*

  • od 1 do 2 lat – 5%;
  • od 3 do 5 lat – 10%;
  • powyżej 5 lat – 20%

*udokumentowanie zatrudnienia należy wpisać z w Załączniku nr 2 dołączonego do zapytania ofertowego, w razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenie

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2) doświadczanie – zał. nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn.: moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji.

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2021r., w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest: Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl, tel. (68) 3231927