Zapytania ofertowe

16.02.2021

Zapytanie ofertowe na doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na: usługę doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych, składającą się z dwóch części

Część A –15 godz.  doradztwa specjalistycznego w zakresie procedur oraz zagadnień dotyczących funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych;

Część B –15 godz. doradztwa specjalistycznego w zakresie współpracy z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w otoczeniu PS/PES dla realizacji skutecznej ścieżki wsparcia.

WAŻNE: jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część doradztwa.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym zapytaniem ofertowym.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (część A i B): od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. lub wcześniej w przypadku, gdy Zleceniobiorca przeprowadzi wymaganą liczbę godzin doradztwa.

3. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy (część A i B):

Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych.  

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max 55%;

b)  doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie zagadnień dot. reintegracji społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 15 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert) – max 30%*

- od 15 godz. do 30 godz. – 10%;

- od 31 godz. do 45 godz. – 20%;

- powyżej 45 godz. – 30%

* doświadczenie należy udokumentować wypełniając załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

c)  doświadczenie i praca trenerska w prowadzenie spotkań, warsztatów uwzględniających zagadnienia związane z reintegracją społeczno-zawodową – max 15%*

- od 5 do 10 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. – 5%;

- od 11 do 15 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. – 10%;

- powyżej 15 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. – 15%

* doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy spotkań, warsztatów w zał. nr 3 do zapytania ofertowego

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2)    załącznik nr 2 - doświadczenie w świadczeniu doradztwa;

3)    załącznik nr 3 – doświadczenie w prowadzeniu spotkań (…)

4)    Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. doradztwo specjalistyczne – część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. doradztwo specjalistyczne - część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B;

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2021 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę  wpisać: doradztwo specjalistyczne - część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B
Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl  

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.*

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2) załącznik nr 2 - doświadczenie w świadczeniu doradztwa;

3) załącznik nr 3 – doświadczenie w prowadzeniu spotkań (…)

4) Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych