Zapytania ofertowe

09.03.2022

Zapytanie ofertowe na moderowanie i udział w 2 posiedzeniach członków RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. moderowania i udziału w dwóch posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2022r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2022 r.: terminy posiedzeń zostaną ustalone w terminie późniejszym (w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę). Wykonawca zostanie o nim poinformowany na 7 dni przed posiedzeniem. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zaplanowany termin odpowiadał również Wykonawcy.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1. cena – max 40%

2. doświadczenie zawodowe wykonawcy – max 60%

a)  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej współpracy międzysektorowej, III sektora – max 20%*

 • od 10 do 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp. – 10%,
 • powyżej 30 szkoleń, spotkań, warsztatów itp.  – 20%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w załącznik nr 2. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

b) udział w pracach komitetów RPO\podkomitetów monitorujących POKL\ Radach Pożytku Publicznego\ Komitetach Rozwoju Ekonomii Społecznej – max 20%*

 • udział w Komitecie/Podkomitecie Monitorującym RPO/ POKL - 5%
  • udział w Radzie Pożytku Publicznego – 5 %
  • udział w Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej – 5 %
  • udział  w pracach przy dokumentach strategicznych np. gmin, powiatów – 5%

*udział w pracach należy udokumentować poprzez opisanie realizowanych działań w ww. zakresie w tabelę, która  zostanie dołączona do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

c) udział w tworzeniu dokumentów strategicznych m.in. planów, strategii w obszarze polityki społecznej/ekonomii społecznej – max 15%

 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie lokalnym – 5%,
 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie regionalnym – 5%,
 • udział w pracach nad tworzeniem dokumentów na poziomie krajowym – 5%,

*doświadczenie należy udokumentować wpisując w odpowiedni załącznik. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

d) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, spotkań  w formie zdalnej - max 5%

 • przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń, warsztatów, spotkań w formie zdalnej  – 5%,

 4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2) doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

3) oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn.: moderowanie i udział w posiedzeniach RKRES -ROPS V

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. moderowanie i udział w posiedzeniach RKRES -ROPS V

3) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2022 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 Aleksandra Ciszewska Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl;

Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz oferty – załącznik nr 1;

- doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2;

- oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3;

- projekt umowy– załącznik nr 4;

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5