Zapytania ofertowe

27.07.2021

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej zaprasza do składania ofert.

1.Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy stanowi załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 03-04 września 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany daty spotkania na inny termin, nie późniejszy niż 30.11.2021 r.

3.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryteriami (przy czym 1%=1 pkt):

a)    cena –max 50%

b)    doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z animacji lokalnej min. 50 godz.- max 15%

  • od 50 do 100 – 5%
  • od 101 do 200 – 10%
  • powyżej 200 -15%

c)    doświadczenie w przygotowywaniu publikacji dotyczących szkolenia liderów – max 15%

  • 1 publikacja – 10%
  • 2 i więcej publikacji – 15%

d) doświadczenie związane z coachingiem, doradztwem świadczonym przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucjom otoczenia ekonomii społecznej uwzględniające zagadnienia z animacji lokalnej min.50 godz. – 20%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny. Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;1a-c

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta

na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: „oferta na zadanie przeprowadzenie dwudniowego spotkania sieciującego dla uczestników ALL”.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,
tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Lidia Rusińska, e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl

załączniki do zapytania ofertowego:

-        formularz oferty – zał. nr 1, 1a-c

-        projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał.2, 2a

-        klauzula informacyjna – zał. nr 3