Zapytania ofertowe

27.10.2022

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkania informacyjnego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. systemu podatkowego oraz podatku VAT w działalności gospodarczej i rolniczej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy
  2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: listopad 2022 r.(II połowa).
  3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: - cena – 100%
  4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2) potwierdzenie posiadania aktualnego wpisu do Krajowej Izby Doradców Podatkowych;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz Wykonawca przedstawi najniższą cenę.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy przesłać w formie elektronicznej;

2) w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania inf. dot. systemu podatkowego (…)

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) ofertę  należy przesłać w terminie do dnia 03.11.2022r., na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu .......... r. , o godz. …….…w siedzibie zamawiającego tj….

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

załączniki do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – zał. nr 1