Zapytania ofertowe

08.03.2021

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków/paczek żywnościowych w podziale na części A,B,C,D

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn. :wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w podziale na części A,B,C,D

WAŻNE: jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z części zamówienia tj. na część A, B,C, D

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie: Zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne albo inne podmioty, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

Przez osoby z grup społecznie marginalizowanych należy rozumieć w szczególności:

1) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których mowa w ustawie Kodeks karny wykonawczy, mające trudności w integracji ze środowiskiem;

6) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

7) osoby bezdomne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;

8) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) osoby do 30-go roku życia oraz po ukończeniu 50-go roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

10) osoby będące członkami mniejszości znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będące członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii ww. osób, nie może być  mniejszy niż 30%

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3) do zapytania ofertowego; 

a) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy pzp, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, potwierdzający zatrudnienie na poziomie min. 30% osób z grup wskazanych w pkt I zapytania ofertowego.

Wykonawca, który otrzyma najwyższą punktację na potwierdzenie ww. warunku przedstawi stosowne dokumenty.

I Wykonawca składający ofertę wykaże doświadczenie w realizacji usług przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych do instytucji lub osób prywatnych - minimum 2 usługi zrealizowane w ostatnich 3 latach przez upływem terminu składania ofert, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4) do zapytania ofertowego.

Zamawiający na etapie oceny ofert może zażądać umów, referencji potwierdzających, że usługi zostały zrealizowane należycie lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy.

II Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. W celu potwierdzenia, że pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, Wykonawca składa wraz ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w podziale na części:

Część A. wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 100 osób zamieszkujących na terenie miasta Gorzów Wlkp. oraz 40 osób zamieszkujących na terenie gminy Santok;

Część B. wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 70 osób zamieszkujących na terenie gminy Trzciel oraz 70 osób zamieszkujących  na terenie gminy Pszczew;

Część C. wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 42 osób zamieszkujących na terenie gminy Bojadła oraz dla 52 osób zamieszkujących na terenie gminy Świebodzin oraz dla 27 osób zamieszkujących na terenie gminy Kolsko;

Część D. wykonanie usługi przygotowania i dostarczania paczek żywnościowych dla 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Cybinka i 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Rzepin.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień(CPV ):

55321000- 6 – Usługi przygotowywania posiłków

55521000-8 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

15897300-5  – Paczki żywnościowe

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 31.03 do 02.04.2021 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1)  cena - max 80%;

Cena brutto oferty najtańszej

---------------------------------------- x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

2) kryterium – gotowość dostarczenia posiłków do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 02.04.2021 r. (gmina wskazana w opisie przedmiotu zamówienia) - max 20%;

Wykonawca dostarczy posiłki/paczki żywnościowe do właściwego OPS w dniu 02.04.2021 r. do godz. 10:00. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia terminu dostawy paczek z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Potwierdzenie kryterium na formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

3) Załącznik nr 4 - doświadczenie Wykonawcy

4) Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni wymagane warunki wskazane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. kryteria wskazane w pkt. 3

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

2)  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta  na zadanie pn. usługa dostarczenia posiłków/paczek żywnościowych - część…. (wpisać której części dotyczy oferta).

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa dostarczenia posiłków/paczek żywnościowych - część…. (wpisać której części dotyczy oferta).

3) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2021 r., do godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego,  tj. : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub elektronicznie na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy): nie dotyczy

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Agnieszka Krzaczkowska – kierownik Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej, e mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl;

Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, e mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl;

Katarzyna Jedynak, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, e mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Załącznik do zapytania ofertowego:

1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;

3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

4) Załącznik nr 4 - doświadczenie Wykonawcy

5) Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;

6) Załącznik nr 6 - projekt umowy.