Zapytania ofertowe

02.06.2020

Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych.

1 . Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

3. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy (wskazuje osoba przygotowująca wniosek):

Doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie zagadnień dot. reintegracji społecznej (udokumentowanie przeprowadzenia min. 50 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert).

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena –max 70%;

b) doświadczenie w świadczeniu doradztwa w zakresie zagadnień dot. reintegracji społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert);

- od 51 godz. do 70 godz. – 10%;

- od 71 godz. do 90 godz. – 20%;

- powyżej 90 godz. 30%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2) załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe Wykonawcy

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych

7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2020 r.w siedzibie Zamawiającego, tj.w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra, lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać:doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych.

Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.

 Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. formularz  oferty – załącznik nr 1;
  2. doświadczenie zawodowe wykonawcy- załącznik nr 2;
  3. projekt umowy
  4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia