Zapytania ofertowe

14.05.2018

Zapytanie ofertowe na usługę promocyjno-reklamową dla 30 PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa dla 30 podmiotów ekonomii społecznej, realizowana na podstawie bonów.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja usługi promocyjno-reklamowej dla 30 podmiotów ekonomii społecznej, w zakresie wskazanym opcjonalnie, np.: przygotowanie i wydruk plakatów i ulotek, wizytówek, opracowanie znaku graficznego Logotypu/LOGO PES i/lub przygotowanie roll up’ u, banneru, tablicy reklamowej itp. pakiet usługi dla jednego podmiotu nie może zawierać mniej niż :

PRZYKŁADOWY PAKIET NR I:

1)    Ulotka cyfrowa 200 szt. [format A6 105x148 mm, papier kreda błysk 135 g, nadruk dwustronny]

2)    ROLL’UP 1 SZT. [format 85x200, kaseta standard, podłoże bloukout (polipropylen), zadruk - druk ecosolwentowy]

3)    Wizytówka 300 szt. [druk offsetowy,50 x 90 mm, papier 350 g, druk 4+4 lub 4+0, folia błysk lub mat]

PRZYKŁADOWY PAKIET NR II:

1)    Ulotka cyfrowa 200 szt. [format A6 105x148 mm, papier kreda błysk 135 g, nadruk dwustronny]

2)    TABLICE REKLAMOWE 5 SZT. [format 40x60, druk lateksowy lub solwentowy, rodzaj płyty PCV spienione 3mm, podłoże folia monomeryczna błysk, zadruk - druk ecosolwentowy]

3)    Wizytówka 300 szt.[druk offsetowy,50 x 90 mm, papier 350 g, druk 4+4 lub 4+0, folia błysk lub mat]

 

PRZYKŁADOWY PAKIET NR III:

1)  Ulotka cyfrowa 200 szt. [format A6 105x148 mm, papier kreda błysk 135 g, nadruk dwustronny]

2)  BANER oczkowany 3 szt. [format 300X100, podłoże baner powlekany 510g, zadruk – ecosolwent/solwent, oczka co 50 cm)

3)  Wizytówka 300 szt. [druk offsetowy,50 x 90 mm, papier 350 g, druk 4+4 lub 4+0, folia błysk lub mat]

 

Ponadto, do zadań Wykonawcy należeć będzie:

  • opracowanie projektu graficznego ww. pakietów;
  • realizacja i wydruk wskazanego przez podmiot ekonomii społecznej zakresu zamówienia;
  • dostarczenie/wysyłka wydrukowanych materiałów na adres wskazany przez dany podmiot.

Cena pakietu dla jednego podmiotu nie może przekraczać ogólno-dostępnych warunków rynkowych (cenników) usług promocyjno-reklamowych. Zakres pakietów zostanie ostatecznie ustalony w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, a poszczególnymi podmiotami.

Pozostałe warunki usługi zawarte są, w załączonym do Zapytania ofertowego, projekcie umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od czerwiec 2018 r. – do listopad 2018 r.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 50%

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 20%:

  • od 1 do 5 usług – 10%;
  • powyżej 5 usług – 20% (Zamawiający oceni max.10 usług o podobnym zakresie)

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 30%*

* zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do Zapytanie ofertowego;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki Zamawiającego zgodnie z pkt. 3 niniejszego Zapytanie ofertowego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra. Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę zadania.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 21.05.2018 r.

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie przez
Zamawiającego rozpatrzona.

 

9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

- projekt umowy;